Algemene verkoopvoorwaarden:

1. Elke opdracht al dan niet schriftelijk gegeven aan de vervoerder van afzetcontainers, hierna genoemd de opdrachtnemer, wordt afgesloten aan de hiernavolgende dwingende bepaling, die een integrerend deel uitmaakt van de overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich deze voorwaarden te aanvaarden en na te leven. Hij vrijwaart uit dien hoofde de opdrachtnemer.

2. Duur overeenkomst: tenzij anders bepaald op pagina 2 van deze offerte, wordt deze overeenkomst standaard aangegaan voor een duur van 36 maanden, stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode & is een stopzetting van de overeenkomst mogelijk indien men 6 maanden voor het aflopen van de samenwerking te kennen geeft (mail/brief) dat men de overeenkomst wenst te stoppen.

3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade aan de container en zijn toebehoren ontstaan van het ogenblik dat deze op de rustplaats is afgezet tot op het ogenblik van de afhaling door de opdrachtnemer.

4. De opdrachtgever blijft evenwel verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard der in de container gestorte goederen en voorwerpen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen elk verhaal van om het even welke derde.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van eigendom der in de container gestorte goederen, die als door hem verworpen beschouwd worden.

6. De opdrachtgever verbindt er zich toe schriftelijk de aandacht van de opdrachtnemer te vestigen op elke eigenschap der in de container gestorte goederen die van enig belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid en de gezondheid.

7. De opdrachtgever is gehouden de wet, evenals alle verordeningen en reglementen, zowel betreffende het plaatsen van de containers, als betreffende het storten van afval in het algemeen na te leven. Hij draagt onder andere zorg voor het aanbrengen of doen aanbrengen van de vereiste signalisatie en verlichting.

8. Alle kosten voor de opdrachtnemer onafhankelijk van zijn wil ontstaan, door oponthoud bij het neerzetten of afhalen van de container, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit het overladen van de container zowel in gewicht als in volume. Belading mag maximaal 10 ton zijn. De container mag maximaal tot aan de bovenrand zijn gevuld zodat het transport veilig kan gebeuren over de Belgische wegen.

9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit de plaatsing en afhaling van containers op moeilijk te bereiken plaatsen & niet daarvoor bestemde ondergrond (klinkers, tegels, kasseien, …). De opdrachtgever moet er op toezien dat de container wordt geplaatst op een ondergrond geschikt voor het plaatsen van een afzet/perscontainer. Indien rijplaten moeten worden voorzien, moet de opdrachtgever hiervoor instaan.

10. Het laattijdig plaatsen of afhalen van de container geeft aan de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding.

11. Alle lasten, kosten en boeten, inherent aan de container of zijn inhoud, in rekening gebracht door de overheid, zijn ten laste van de opdrachtgever.

12. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot maximum het bedrag van 5000€ (vijfduizend euro). In geval dat bij schriftelijke voorafgaandelijk akkoord tussen partijen van voorgaande bepaling zou afgeweken worden, aanvaardt de opdrachtnemer dat het bedrag nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

13. Voor het vervoer van zaken tegen vergoeding zijn de algemene voorwaarden van de Nationale Belgische Federatie der Baanvervoerders van toepassing.

14. Voor alle onbetaalde rekeningen is er na vervaldag van de factuur van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd ad. 10% alsmede een forfaitaire schadevergoeding ad 15% met een minimum van 50€.

15. Indexering: Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om belastingen en/of heffingen en/of kosten voor Opdrachtnemer als gevolg van omstandigheden die hem vreemd zijn (vb: wijziging in de wetgeving, een beslissing van overheidswege zoals een verhoging van de milieuheffing, wijziging in de gemeentelijke opcentiemen, …) door te rekenen aan Opdrachtgever. Indien een stijging van de grondstof- en energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de be- en/of verwerking plaatsvindt behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om een prijsverhoging door te voeren.De Opdrachtnemer heeft het recht om periodiek zijn prijzen te verhogen overeenkomstig de consumptieprijsindex voor energie gerelateerde kosten en/of andere gebruikelijk indexen in de sector voor kosten gerelateerd aan lonen ,de I.T.L.B. index voor transport gerelateerde kosten, materialen en verwerking (vb: KM heffing)

16. Elke rechtsbehandeling tegen de opdrachtnemer vervalt na verloop van 1 jaar tenzij de wet een kortere termijn voorziet.

17. Elke offerte blijft 4 weken geldig.

18. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Antwerpen (België) bevoegd.

19. Het maximum tonnage van de vracht mag niet overschreden worden, indien dit wel het geval is wordt de opdrachtgever verantwoordelijk gesteld en zal deze de  nodige maatregelen moeten treffen.

20. Overeenkomst wordt behoudens enige afwijking opgemaakt voor een periode van 24 maanden, verlengtermijn van 12 maanden, vooropzeg van 12 maanden. De startdatum van de overeenkomst is de datum welke is opgenomen op pagina 2 van de overeenkomst.

21. Deze algemene voorwaarden gelden bij voorrang, en zulks tot uitsluiting van alle eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen tussen partijen.

22. De door de klant aangeboden afvalstromen zijn conform de algemeen geldende acceptatievoorwaarden, welke terug te vinden zijn op onze website: https://www.bruco-containers.com/acceptatievoorwaarden/