Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die gegeven wordt door een opdrachtgever aan een entiteit van de Bruco Group, die bestaat uit (a) NV Bruco Containers (KBO 0458.011.927), gevestigd te Venhof 3-5, 2110 Wijnegem, België; (b) NV Bruco Sud (KBO 0724.495.176), gevestigd te Rue des Glaces Nationales 169, 5060 Sambreville, België; (c) NV Stuer Containerdienst (KBO 0452.830.741), gevestigd te Burchtstraat 87, 9150 Kruibeke, België; (d) BV Containers Dekuyper (KBO 0877.576.123), gevestigd te Steenbakkerijstraat 7, 8450 Bredene, België; (e) BV Mels Ecologistic Services (KBO 0660.896.533), gevestigd te Zwaarveld 55, 9220 Hamme, België; en (f) NV Afval Alternatief (KBO 0849.424.248), gevestigd te Zandbergen 2, 2480 Dessel, België. De betrokken entiteit van de Bruco Group wordt hierna de “opdrachtnemer” genoemd. De contactgegevens van de opdrachtnemer zijn terug te vinden op www.bruco-containers.com/contact/.
  2. Elke offerte van de opdrachtnemer blijft veertien dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte.
  3. Tenzij schriftelijk anders bepaald tussen partijen en onverminderd artikel 36, geldt iedere overeenkomst met opeenvolgende prestaties die wordt gesloten tussen partijen voor een duur van 36 maanden. Behoudens schriftelijke opzegging uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de lopende termijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode van 36 maanden.
  4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn leveringstermijnen louter indicatief. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van vertraging en heeft steeds het recht om gedeeltelijke leveringen te doen. Voor rolcontainers gebeurt de lediging volgens de frequentie opgegeven in de overeenkomst op een door de opdrachtnemer bepaalde vaste dag van ophaling. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om de ophaaldag te veranderen in functie van haar organisatie. Opdrachtgever mag in geen enkel geval de container laten ledigen door een derde. Voor rolcontainers zijn vakantiesluitingen van de opdrachtgever in de maandelijkse abonnementsprijs begrepen, zodat deze geen recht geven op enige prijsvermindering. Enkel vakantiesluitingen van minstens 2 aaneensluitende weken, die minstens 4 weken op voorhand schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld werden, kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van de planning en bijhorende creditnota voor de eventueel niet uitgevoerde ophalingen.
  5. De opdrachtgever duidt op zijn verantwoordelijkheid de plaats aan waar de container geplaatst moet worden en moet er o.m. op toezien dat (i) de wet, verordeningen en reglementen op dit gebied worden nageleefd en dat de vereiste vergunningen worden aangevraagd; en dat (ii) de container wordt geplaatst op een geschikte ondergrond. De opdrachtgever staat desgevallend in voor het voorzien van rijplaten en het aanbrengen van de vereiste signalisatie en verlichting. De opdrachtgever draagt alle lasten, kosten en eventuele boeten inherent aan de container of zijn inhoud die in rekening gebracht worden door de overheid. Eventuele boeten worden doorgerekend aan de opdrachtgever, verhoogd met een kostenforfait van 75€ (incl. btw).
  6. Alle kosten (waaronder wachturen en desgevallend verloren ritten) voor de opdrachtnemer onafhankelijk van zijn wil ontstaan, door oponthoud bij het neerzetten of afhalen van de container (vb. staat niet vrij voor oplading), zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. Rolcontainer(s) dienen op de aangeduide plaats te staan.
  7. Alle containers worden in goede staat van onderhoud ter beschikking gesteld. De containers zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer, en mogen door opdrachtgever niet worden onderverhuurd, uitgeleend of overgedragen. De opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen en zal onderhoud of reparaties enkel door opdrachtnemer of een door opdrachtnemer aangestelde derde laten uitvoeren, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de containers te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon overeenkomstig de bestemming ervan. Het onderhoud van de container(s), onder meer het in- en uitwendig reinigen, is integraal ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de desgevallend ter beschikking gestelde gebruiks- en onderhoudsvoorschriften stipt naleven.
  8. Ingeval op verzoek van de opdrachtgever de container door een ander type dient te worden vervangen alsook ingeval de container(s) bij beëindiging teruggenomen worden, wordt een forfaitair bedrag van 100€ (incl. btw) aangerekend. De container dient in dat geval eveneens leeg en proper te worden aangeboden op de dag van afhaling of omwisseling.
  9. Afzetcontainers kunnen 5 dagen blijven staan zonder dat er huur wordt aangerekend. Vanaf dag 6 wordt er een vergoeding aangerekend van 5€/dag incl. btw.
  10. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade aan de container en zijn toebehoren ontstaan vanaf het ogenblik dat deze op de door de opdrachtgever aangewezen plaats is afgezet tot op het ogenblik van de afhaling door de opdrachtnemer, ook indien deze schade zou zijn aangebracht door derden. De opdrachtgever dient iedere schade onverwijld na het ontstaan of ontdekken ervan te melden aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de perscontainers voldoende te verzekeren en verzekerd te houden op eigen kosten.
  11. De opdrachtnemer is gerechtigd de container te allen tijde te inspecteren. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer of een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde steeds toegang verlenen tot de plaats waar de container zich bevindt. De opdrachtnemer heeft steeds het recht om de container te herstellen of weg te halen dan wel te vervangen zonder dat de opdrachtgever daardoor aanspraak kan maken op enige vergoeding.
  12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag de lading van afzetcontainers maximaal 10 ton zijn en mag de afzetcontainer maximaal tot aan de bovenrand zijn gevuld. Rolcontainers dienen steeds met gesloten deksel en zonder uitstekende voorwerpen te worden aangeboden en met volgend maximaal toegelaten gewicht per inhoudsmaat: 240 L = 40 kg; 360 L = 60 kg; 770 L = 100 kg; 1100 L = 150 kg; 2500 L = 250 kg; 5000L = 500 kg. Indien dit overschreden wordt, heeft de opdrachtnemer de keuze om (i) alle bijkomende kosten als gevolg van het overladen in gewicht en/of volume aan te rekenen en eventuele boetes te verhalen op de opdrachtgever, dan wel (ii) van de opdrachtgever rechtzetting te vereisen.
  13. De aangeboden afvalstromen moeten conform zijn aan de algemeen geldende acceptatievoorwaarden van de opdrachtnemer, welke terug te vinden zijn op de website: https://www.bruco-containers.com/acceptatievoorwaarden/.
  14. De opdrachtgever is bovendien gehouden de wet, evenals alle verordeningen en reglementen, betreffende het storten van afval na te leven en dient te beschikken over de desgevallend vereiste toelatingen, vergunningen en documenten voor het te storten afval. De opdrachtgever verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de overeenkomst, hij geen stoffen zal storten in de container waarvan het vervoer en/of de bewaring door de wet aan voorwaarden is onderworpen. De opdrachtgever verbindt er zich toe schriftelijk de aandacht van de opdrachtnemer te vestigen op elke eigenschap der in de container gestorte goederen die van enig belang kan zijn voor de behandeling, de veiligheid en de gezondheid.
  15. Indien de hoeveelheid, samenstelling of consistentie van de afvalstoffen afwijken van de eerder door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of niet conform zijn met het desgevallend afgeleverde staal, heeft de opdrachtnemer de keuze om (i) de reeds ingezamelde afvalstoffen te bewaren en deze te doen verwerken, waarbij alle bijkomende kosten worden doorgerekend aan de opdrachtgever; of (ii) de afwijkende afvalstoffen terug te brengen naar de plaats van inontvangstneming, voor rekening en risico van de opdrachtgever. In dat geval zal de opdrachtgever de teruggebrachte goederen op eerste verzoek van de opdrachtnemer in ontvangst te nemen. De opdrachtnemer kan in dat geval de eventuele kosten voor het reinigen van een container voor gevaarlijke afvalstoffen verhalen op de opdrachtgever.
  16. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van eigendom der in de container gestorte goederen. De opdrachtgever blijft evenwel verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen voortvloeiend uit de aard der in de container gestorte goederen en voorwerpen.
  17. Indien de opdrachtgever zelf afval aanlevert op de overslagplaats(en) van opdrachtnemer, gelden mutatis mutandis dezelfde bepalingen. De bon die door de opdrachtgever of zijn aangestelde wordt ondertekend en waarop o.m. de aard van het aangeleverde afval wordt gespecifieerd, is bindend voor de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft het recht om bij aanlevering of op een later tijdstip na te kijken of het aangeleverde afval overeenkomt met de specificatie op de bon.
  18. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is, ook in geval van grove fout, beperkt tot maximum 5.000€ (vijfduizend euro). Hiervan kan enkel bij schriftelijk akkoord tussen partijen worden afgeweken, in welk geval de opdrachtnemer nooit aansprakelijk kan zijn voor een bedrag hoger dan het bedrag daadwerkelijk door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerd.
  19. Voor het vervoer van zaken tegen vergoeding zijn de algemene voorwaarden voor het wegvervoer van de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners (FEBETRA) van toepassing.
  20. Behoudens andere vermelding op de facturen, zijn deze betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer binnen een termijn van één maand na factuurdatum, zonder afbetalingsmodaliteiten of schuldvergelijking. De opdrachtgever moet veranderingen van facturatieadres onmiddellijk melden.
  21. Elk protest dient binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer ter kennis gebracht te worden. Het protest schorst de betalingsverplichting niet. Na het verloop van deze termijn, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard, gelet op de aard van de prestaties van de opdrachtnemer en de daarmee gepaard gaande bewijsmoeilijkheden. Elke klacht betreffende de plaatsing van de container(s) (onverminderd het bepaalde in art. 5) dient ten laatste bij de ophaling ervan te worden gemeld en ten laatste binnen de vijf dagen ervan schriftelijk worden bevestigd.
  22. In geval van niet- of laattijdige betaling, is er na vervaldag van de factuur van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd ad 1% per begonnen maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding ad 10% met een minimum van 100€ per factuur, telkens met dien verstande dat de verschuldigde verwijlintrest en schadevergoeding nooit minder kunnen zijn dan deze verschuldigd onder de Wet Betalingsachterstand. De niet-betaling van één factuur maakt alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Iedere betaling wordt aangerekend op de oudste openstaande vordering. Bij gebrek aan tijdige betaling, heeft de opdrachtnemer bovendien het recht om (i) zonder aanmaning het werk stil te leggen of de overeenkomst op te zeggen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte; en (ii) eenzelfde volume afval terug te brengen als waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft.
  23. Indien de rekening van de opdrachtgever een debet vertoont of de opdrachtgever een lage kredietwaardigheid heeft, kan de (verdere) uitvoering van diens bestelling geweigerd worden en kunnen ter beschikking gestelde containers desgevallend worden opgehaald, dan wel kan de normale prijs verder worden aangerekend ten titel van schadeloosstelling voor verstoring van de normale dienstorde. De opdrachtnemer kan bovendien steeds betaling vereisen voorafgaandelijk aan de uitvoering van zijn prestaties.
  24. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever en bij niet-naleving van de contractuele bepalingen en bijhorende voorwaarden. In deze gevallen zal de opdrachtgever de container onmiddellijk ter beschikking stellen van opdrachtnemer. Tevens is, wat rolcontainer(s) betreft, een onherleidbare en forfaitair vastgestelde schadevergoeding verschuldigd van zesmaal de maandelijkse abonnementsprijs, onverminderd de eventueel nog openstaande facturen en de meerdere te bewijzen schade.
  25. De opdrachtnemer heeft het recht om prijsverhogingen door te voeren indien en voor zover externe omstandigheden daartoe nopen, zoals wetswijzigingen; verhoging van milieuheffingen of andere belastingen, heffingen of kosten; prijsstijgingen van onderaannemers of van transportkosten; stijging van grondstof- en/of energieprijzen; stijging van verwerkingsprijzen en/of een wijzing van de locatie waar de bewerking of verwerking plaatsvindt, enz. De opdrachtnemer heeft bovendien het recht om periodiek zijn prijzen te verhogen overeenkomstig de consumptieprijsindex voor energie gerelateerde kosten en/of andere gebruikelijk indexen in de sector voor kosten gerelateerd aan lonen, de I.T.L.B. index voor transport gerelateerde kosten, materialen en verwerking (vb: KM heffing).
  26. Op de overslagen gelden strikte veiligheidsvoorschriften, ter plekke geafficheerd, waaronder een rookverbod en de verplichting om uw snelheid aan te passen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe deze stipt na te leven en te doen naleven door enige aangestelde.
  27. Opdrachtnemer heeft het recht om te werken met onderaannemers.
  28. Er geldt geen hoofdelijkheid tussen de entiteiten van de Bruco Group. De opdrachtgever kan enkel de entiteit aanspreken met wie hij heeft gecontracteerd.
  29. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever verjaart een jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de rechtsvordering betrekking heeft, tenzij het feit waarop de rechtsvordering betrekking heeft redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden opgemerkt, in welk geval de rechtsvordering verjaart een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever opgemerkt kon of had moeten worden, dit alles tenzij de wet een kortere termijn voorziet.
  30. De opdrachtnemer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers in het kader van haar diensten (rechtsgrond: uitvoering overeenkomst). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De opdrachtgever heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u ons Gegevensbeschermingsbeleid consulteren op de website of contact opnemen via info@bruco-containers.com. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt.
  31. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid tot gevolg hebben van enige andere bepaling of van de overeenkomst in haar geheel. In dat geval zal zulke bepaling geacht worden te zijn vervangen door een andere bepaling die geldig en afdwingbaar is en economisch gezien hetzelfde effect heeft voor alle partijen.
  32. Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen partijen. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer bevoegd.

aanvullende algemene voorwaarden voor consumenten

  1. Onderstaande voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer en zijn enkel van toepassing indien de opdrachtgever kwalificeert als consument in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.
  2. De t.a.v. consumenten opgegeven prijzen zijn inclusief btw.
  3. De opdrachtnemer is slechts na ontvangst van een betalingsbewijs voor de volledige prijs gehouden de opdracht uit te voeren. De factuur volgt na ophaling van de container door de opdrachtnemer.
  4. Voor zover de overeenkomst op afstand wordt gesloten, heeft de opdrachtgever het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten. De consument verliest het herroepingsrecht na volledige uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de opdrachtgever de opdrachtnemer via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De opdrachtgever kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de opdrachtgever de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door de opdrachtnemer geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de opdrachtnemer op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. De opdrachtnemer betaalt de opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. Voor zulke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.  De opdrachtnemer zal in geval van herroeping de desgevallend reeds geleverde container komen ophalen.  Als de opdrachtgever heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de opdrachtgever in geval van herroeping een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat de opdrachtgever de opdrachtnemer ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is (incl. ophaling van de container), vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de waardevermindering van de container die het gevolg is van het gebruik ervan.
  1. Ten aanzien van consumenten is, naast de reeds in de algemene voorwaarden aangeduide rechtbank, ook de rechtbank bevoegd zoals aangewezen door art. 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.
  2. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de opdrachtgever ten gevolge van een doen of nalaten van de opdrachtnemer.

bijlage bij de aanvullende voorwaarden voor consumenten: modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan [entiteit Bruco Group – contactgegevens te vinden op www.bruco-containers.com/contact/]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
• Naam/Namen consument(en)
• Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.